8 februari 2016

#358. Böner under ofred…

Evige, barmhärtige Gud, du har i dina händer alla hjärtan. Tag bort ur dem fiendskap och hat och allt missförstånd. Bered snart väg för fred och försoning. Vi hava förtjänat att komma under våra synder straff. Herre, vänd åter. Huru länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Hjälp oss, Gud, vår frälsnings Gud, för ditt namns och din äras skull. Rädda oss, och förlåt oss våra synder. Du, o Herre, är den Högste över hela jorden. Därför står jordkretsen fast och vacklar icke. Du är långmodig och stor i mildhet. Därför vänta vi efter dig. Vi vilja tacka dig evinnerligen och förtälja ditt lov från släkte till släkte. Amen.
- - - - - - - - - - - -
Herre, du är fredens och fridens Gud. Du ensam förmår att på denna jord förtaga hat och avund, split och strid. Herre, vi bedja dig: förhjälp sanningen och rätten till seger i världen. Borttag misstro och oförsonlighet, och främja alla företag, som kunna tjäna en rättfärdig och varaktig fred på jorden. Led folken efter din heliga vilja, genom mildhet och tuktan, till de mål som du allena känner. Gör oss fasta i tron på att du i nåd låter allt samverka till det bästa för dem dig älska. Giv oss att, frigjorda från all fruktan, leva i trygghet under ditt beskärm. Hjälp oss, milde Herre Gud. Amen.
- - - - - - - - - - - -
Käre himmelske Fader. Du har nådeligen lovat oss, att vi få komma till dig med allt vad som vållar oss oro och betryck. Därför nalkas vi dig i förtröstan på din stora barmhärtighet och bedja dig att du ville sätta en gräns för våld och blodsutgjutelse och varkunna dig över alla krigets offer. Bryt själviskhetens sinne hos de enskilda och hos folken. Ingiv folken och deras styresmän fredens och försonlighetens tankar. Du kan bereda en utväg, också där människor stå rådlösa. Till dig sätta vi allt vårt hopp, Gud, vår Gud. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar